Säkerhet & regler

Regler för säker verksamhet inom Malmö Klätterklubb

I vår lokal är det väggansvarig eller aktivitetsansvarig som kontrollerar att pågående verksamhet och deltagare följer givna regler.

 • Alla som deltar i Malmö Klätterklubbs verksamhet eller vistas i vår lokal är skyldig att följa dessa regler och anvisningar från ansvariga personer på Malmö Klätterklubb och Malmö Stad.
 • Alla som vistas i klubbens lokal skall uppträda så att risker minimeras (ex inte störa klättrare eller säkringspersoner, inte gå mellan säkringsperson och vägg, inte vistas/gå under klättrare, inte lägga utrustning under klätterområden)
 • Vid all repklättring skall säkringsperson inneha grönt eller rött kort utgivet enligt riktlinjer från SKF och följa de metoder och anvisningar som krävs för att erhålla respektive kort.
 • Vid all repklättring är det endast tillåtet att knyta in sig med åttaknut.
 • Vid boulder på repvägg får ej klättras högre än att midjan kommer i nivå med första karbinen, för barn upp till 13 år gäller ansiktet max upp till 1a karbinen.
 • All utbildning av säkringsperson får endast göras av Malmö Klätterklubb godkända instruktörer.
 • Enbart utrustning som är certifierad för säkring av klättrare och som uppfyller tillverkarens regler för ålder och slitage får användas. Firningsåtta eller HMS-knut är inte tillåtet.
 • Alla i lokalen med tillräcklig kännedom om klubbens regler uppmanas att vid misstänkta avvikelser från ovanstående regler agera för att minska risken för fel eller olyckor, i första hand skall avvikelsen meddelas till ansvarig person, om detta inte är möjligt så kan avvikelsen åtgärdas på egen hand.
 • Verksamhet är endast tillåten i vår lokal då ansvarig finns på plats, den medlem som är tilldelad tagg och öppnar lokalen och släpper in andra klättrare blir automatiskt ansvarig för verksamheten. Denne skall agera som väggansvarig fram tills ansvaret lämnas över till annan person med tagg. När siste ansvarig skall lämna lokalen återlämnas allt material till boden som låses och därmed avslutas verksamheten. (Sist ut skall stänga fönster och släcka i rephall samt kolla att ytterdörren går i lås).
 • Åldersgräns 13 år vid topprepssäkring, ledsäkring och ledklättring.
 • Barn under 13 år endast i målsmans sällskap.

Säkerhetsinformation

Risker

All klättring är riskabel, framförallt vid repklättring på högre höjd, men även vid bouldering förekommer skador, därför har det utvecklats metoder, material och regler som så långt det går minimerar dessa risker.

Alla deltagare i Malmö Klätterklubbs verksamhet skall informeras om riskerna med klättring och våra regler genom hänvisning till denna information på hemsidan samt anslag uppsatta i lokalen.

I Sverige är det framförallt Svenska Klätterförbundet (SKF) som har en sammanställning av dokumentation över vad som gäller inom säkerhetsområdet, utvecklingen pågår kontinuerligt så efterhand uppdaterar de sina dokument, för mest aktuell information hänvisas därför till deras webbsida klatterforbundet.se.

Inom Malmö Klätterklubb är säkerheten vår högsta prioritet, klubben har därför definierat ett antal regler som alla som vistas i vår lokal eller som deltar i vår verksamhet är skyldiga att följa, se rubriken Regler för säker verksamhet inom Malmö Klätterklubb ovan.

Förebyggande arbeten

Malmö Klätterklubbs styrelse ansvarar för att säkerheten upprätthålls på klubben, för förebyggande arbeten gäller för Malmö Klätterklubb tillämpliga delar av Svenska Klätterförbundets Krisplan (se klatterforbundet.se) samt våra lokala rutiner som beskrivs i Säkerhetsrutiner för Malmö klätterklubb. Inlämnade incidentrapporter och ny information från SKF Säkerhetskommitté granskas löpande av styrelsen och säkerhetsansvariga och vid behov anpassas regler och utrustning efter nya riktlinjer.

Rutin för övervakning

I vår lokal är det under normala öppettider utsedd väggansvarig som är aktivitetsansvarig och som skall kontrollera att pågående verksamhet och deltagare följer givna regler och denna skall ingripa vid avvikelser. Aktivitetsansvarig skall i första hand se till att avvikelsen åtgärdas. Om avvikelsen ej kan åtgärdas skall ansvarig se till att berörda personer/material/områden stängs av från klättring under tiden som aktiviteten pågår. Vid aktiviteter utanför klubbens ordinarie öppettid är det den medlem med nyckel som öppnar lokalen som blir aktivitetsansvarig och som har motsvarande ansvar. Vid aktiviteter utanför lokalen är det utsedd ledare eller sammankallande för aktiviteten som är aktivitetsansvarig.

Åtgärder vid avvikelser (eller vid misstanke om avvikelse)

 • Vid felaktigt lös utrustning (selar/rep/träningsredskap etc) så åtgärdas detta genom att märka upp det med felbeskrivning, datum och namn på den som gjort notering, därefter placeras materialet om möjligt i Boden och avvikelsen rapporteras på klubbens incidentrapport.
 • Vid avvikelse på annan utrustning så åtgärdas detta om möjligt på plats, alternativt så spärras utrustningen/området av genom markering med gulsvart tejp och/eller anslag och avvikelsen rapporteras på klubbens incidentrapport.
 • Vid felaktigt handhavande eller beteende så åtgärdas detta genom att berörda personer rekommenderas följa de metoder som beskrivs på denna sidan (Malmö Klätterklubb Säkerhet och regler). Väggansvarig eller instruktör skall i första hand ingripa och hindra en pågående aktivitet, men alla i lokalen uppmuntras till att på ett positivt sätt agera för att hindra något som verkar fel ex. genom att tipsa om säkrare metoder och handhavande.
 • Vid avvikelse som kan leda till personskada, samt vid alla inträffade personskador SKALL detta rapporteras på klubbens Incidentrapport.
Ankarnas placering på Malmö Klätterklubb

Vid olycka

Klicka här för att lämna en incidentrapport.

Vid olyckor gäller för Malmö Klätterklubb tillämpliga delar av Svenska Klätterförbundets krisplan. Det är alltid väggansvarig eller aktivitetsansvarig på plats som är krisansvarig. Vid allvarliga händelser kontaktas styrelseordförande i första hand alternativt någon annan styrelseledamot.

I boden finns en mindre mängd sjukvårdsmaterial för enklare skador.

Viktiga telefonnummer

 • SOS: 112
 • Sjukvårdsrådgivning: 1177
 • Akutsjukvård: 040-331000 (vxl)
  SUS Malmö, Ruth Lundskogs Gata 5
 • Vårdcentral Eden: 040-623 91 00
  Öppet mån-tor 7-20 och fre 7-17
 • Polisen: 11414
 • Vaktmästare Malmö Stad: 070-810 92 81

Frågor som det är bra att vara beredd att svara på vid samtal till SOS:

 • VAD har hänt?
 • HUR många är inblandade
 • VILKA åtgärder har vidtagits?
 • VAR har det hänt?
 • Adress till klätterklubben: Stadion Klätterhall, Eric Perssons väg 1E, 217 62 Malmö

Vid ambulanstransport behöver någon möta ambulansen och visa vägen!